Yayınlarımız

Öğretim elemanlarımızın 2014 yılı ve sonrası akademik yayınları aşağıda yer almaktadır.

AKADEMİK YAYINLARIMIZ

Yaş, H. ve Zeyrekli Yaş, S. (2017). "Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.75-89

Yaş, H. ve ZEYREKLİ YAŞ, S. (2017) "Yerel Yönetim Görev ve Yetki Bilinci Üzerinde Edirne Seçmeninin Genel Özelliklerinin Etkisinin Tahmin Edilmesi" İkinci Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017, Kocaeli

Yaş, H., Zeyrekli Yaş, S. ve Usta, Y., (2016) "Edirne Kent Merkezi'nde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 235-255

Zeyrekli Yaş, S. and Yaş, H., (2016) Determinants of Reporting Literacy: An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne, Turkey, 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, Bahçeşehir University, İstanbul

Yaş, H. and Atilgan, E., (2016) The Determinants of Borrowing Behaviors of Turkish Municipalities, 2nd International Conference on Applied Economics and Finance ICOAEF 2016, Girne American University, Girne, North Cyprus

Zeyrekli Yaş, S. and Arabulan, S., (2016). A New Social Movement As A Reaction To The Urban Regeneration, Proceedings of The IIER International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), 4 August 2016, Athens, pp. 6-11

Yaş, H. and Atilgan, E., (2016). Do Intergovernmental Financial Transfers Have An Effect Upon Municipal Borrowing? Subsequent Effect of Flypaper Theory in Municipalities in Turkey, Proceedings of The IIER International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), 4 August 2016, Athens, pp. 1-5

Yaş, H. ve Güler, T. (2016) "Kır – Kent Ayrımı Görünümlerinin Havsa Örneğinde İncelenmesi", Öneri Dergisi, Cilt: 12, Sayı 46, s.1-20

Yaş, H. ve Usta, Y. (2016). Sermayenin Kent Mekânındaki Yeni Aracı Olarak Büyükşehir Yönetimleri, 05-07 Mayıs, KAYSEM10 Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.618-642

Yorulmaz, M., (2016) ‘’Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasındaki Dönüşüm (2002-2015)’’, Uluslararası Güvenlik, Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve Zafer Yıldırım (Eds.), Beta Yayınları, İstanbul

Yorulmaz, M., (2016) ‘’ The Relation between Identity and Security: A Comparative Study on Kosovo and Macedonia’’, Insight Turkey, Vol. Spring

Yorulmaz, M., (2015) ‘’Uluslararası Güvenliğin Değişen Sistematiği: Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü’’, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı – V, Mart-Haziran, Sayı 70, s. 6076-6090

Yorulmaz, M., (2015) ‘’Çin’in Enerji Güvenliği ve Arz Sorunu’’, Enerji Diplomasisi, Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve Zafer Yıldırım (Eds.), Beta Yayınları, İstanbul, s. 285

Yaş, H. (2015). "Türkiye’deki Son Yasal Düzenlemelerin Etkisiyle Kent ve Kentleşme Kavramlarının Yeniden Sorgulanması", KAYFOR13, Selçuk Üniversitesi

Yaş, H. ve Akduğan, U. (2015). “Türkiye’de Belediyelere Yapılan Mali Transferlerin Flypaper Effect Çerçevesinde İncelenmesi”, Maliye Dergisi, 168, Ocak – Haziran, s.49-68

Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S. (2015). “Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing”, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475

Yaş, H. and Güler, T. (2015). "Considering the Phenomena of Countryside – City Distinction in the Case of Havsa", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Issue: 17, Vol: 6, pp.24-47

Yaş, H. (2015). "Yoksulluk ve Beklentilerin Gelir Düzeyi Bağlamında İrdelenmesi: Havsa İlçesi Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s.55-74

Erdoğan, T. (2014). “Profile of Important Women Accounting Professors in Turkey”, 5th Intarnational Woman and Busuness Conference, Oct. 8-10 2014, Belgrade.

Yrd. Doç. Dr. Nural YILDIZ, Umut AKDUĞAN, "Long Term-Short Term Analyse Between Foreign Trade, Growth and Employment in Turkish Economy: 1923-2013 (Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret, Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişkilerin Uzun Dönem-Kısa Dönem Analizi: 1923-2013)", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol. 15 (Eylül 2014)

Erdoğan, T. ve Çalıyurt K. (2014). “Yeni Türk Ticaret Kanununda Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi”, 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 23-26 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Akduğan, U. (2014) "Finansal Piyasalar ve İşleyişi" ve "İktisatta Temel Matematiksel Kavramlar", Ayhan Aytaç ve Mustafa Hatipler (ed.) Ekonomiye Giriş, içinde (s. 203-226) ve (s. 281-301), İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları

Üstün Kaya, M. (2014). “ Milenyum Soru İşareti; GDO'lar “, 2014, 5.Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Eylül 23-26, Edirne, Türkiye.

Dayan S., Çolak A., Üstün Kaya M., Aytaç A., Güler T., Orta H., (2014). “ Effects Of Irrigation Frequency On Grass Development And Quality “, Balkan Agriculture Congress, September 8 - 11, Edirne, TURKEY

Yorulmaz, M. (2014) ‘’Energy Competition in Central Asia in the Context of Neomercantalist Policies: the United States, Russia and China’’, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiri Kitabı, 23-24 Eylül, Kocaeli Üniversitesi Yayınları No:456, Kocaeli, s. 471.

Dayan, S., Çolak, A., Üstün Kaya, M. (2014). “ Effects Of Vermicompost On Yield And Quality In Greenhouse Lettuce Production “,Balkan Agriculture Congress, September 8 - 11, Edirne, TURKEY

Yrd. Doç. Dr. Nural YILDIZ, Umut AKDUĞAN, "Girdi-Çıktı Tabloları ile Sektörler Arası İlişkilerin Analizi: Seçilmiş Ülke Örnekleri", Akademik Bakış Dergisi, Sayı 44 (Ağustos 2014)

Üstün Kaya, M. (2014). '' Ülkemizde Seracılığa Etki Eden Faktörler'', AGROMEDYA Dergisi, ISSN:2147-6551, Sayı:13, Sayfa:26-30, İZMİR.

Üstün Kaya, M. (2014). “ Türkiye'de ve Dünya'da Seracılık “,  AGROMEDYA Dergisi, Ağustos Sayısı S:44-46, Sayı:11, ISSN:2147-6551, Çankaya, İZMİR.

Yorulmaz, M. (2014) ‘’Değişen Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Değişmeyen Güvenlik Paradoksu’, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAE), Cilt 2, Sayı 2, Temmuz, s. 103-135

Üstün Kaya, M. (2014). '' Karadeniz'in Altını Ayçiçeği ve 2014/2015 Sezonu Beklentileri '' AGROMEDYA ''Türkiye'nin Bitkisel Üretim Dergisi'', ISSN:2147-6551, Sayı:10, Sayfa:54-58,

Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Umut AKDUĞAN, "Foreign Trade - Foreign Exchange Rate Relation: 2001 - 2011 Turkey Example (Dış Ticaret - Döviz Kuru İlişkisi: 2001 - 2011 Türkiye Örneği)", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol. 14 (Nisan 2014)

Yaş, H. (2014). "Bir Yerel Yönetim Bankası Olarak İlbank’ın Finansal Yapısının İncelenmesi", Trakya Üniversitesi İİBF e-dergi, Cilt: 3 Sayı: 1, Ocak-Haziran 2014, s. 33-56

Bu içerik 02.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 4538 kez okundu.